ĐỀ ESSAY YALE

Câu hỏi ngắn / Short Answer Questions

 • Students at Yale have plenty of time to explore their academic interests before committing to one or more major fields of study. Many students either modify their original academic direction or change their minds entirely. As of this moment, what academic areas seem to fit your interests or goals most comfortably? Please indicate up to three from the list provided.
 • Why do these areas appeal to you? (100 words or fewer)
 • What is it about Yale that has led you to apply? (125 words or fewer)

 • Sinh viên tại Yale có nhiều thời gian khám phá sở thích lĩnh vực học tập của mình trước khi chọn ngành học chính. Nhiều sinh viên thay đổi hướng học tập ban đầu của họ hoặc hoàn toàn thay đổi ngành học khác. Tại thời điểm này, lĩnh vực nào có vẻ phù hợp với sở thích, mục tiêu của bạn nhất? Vui lòng cho biết tối đa ba từ danh sách.
 • Tại sao các khu vực này hấp dẫn bạn? (100 từ trở xuống)
 • Điều gì về Yale đã khiến bạn nộp đơn? (125 từ trở xuống)

CÂU HỎI THÊM COMMON APPLICATION

Trả lời các câu hỏi sau bằng 35 từ hoặc ít hơn

 • What inspires you?
 • Yale’s residential colleges regularly host conversations with guests representing a wide range of experiences and accomplishments. What person, past or present, would you invite to speak? What question would you ask?
 • You are teaching a Yale course. What is it called?
 • Most first-year Yale students live in suites of four to six students. What do you hope to add to your suitemates’ experience? What do you hope they will add to yours?

 • Điều gì truyền cảm hứng cho bạn?
 • Các khu kí túc Yale thường xuyên tổ chức trò chuyện với khách mời đại diện cho nhiều loại hình kinh nghiệm và thành tựu. Người nào (quá khứ hay hiện tại) bạn sẽ mời nói chuyện? Bạn sẽ hỏi câu hỏi gì?
 • Bạn đang dạy một khóa học Yale. Khóa học đó có tên là?
 • Hầu hết sinh viên Yale năm nhất sống trong căn hộ có bốn đến sáu thành viên. Bạn hy vọng sẽ thêm được gì vào trải nghiệm của các thành viên trong nhà? Bạn hy vọng họ sẽ thêm gì cho trải nghiệm của bạn?

Essays

Thí sinh trả lời cho Đề essay sau với giới hạn 250 từ:

 • Think about an idea or topic that has been intellectually exciting for you. Why are you drawn to it?

 • Hãy suy nghĩ về một ý tưởng hoặc chủ đề gây hứng thú trí tuệ cho bạn. Tại sao bạn bị thu hút bởi nó?

Thí sinh nộp đơn Common Application trả lời MỘT trong 2 đề sau:

 • Reflect on your engagement with a community to which you belong. How has this engagement affected you?
 • Yale students, faculty, and alumni engage issues of local, national, and international importance. Discuss an issue that is significant to you and how your college experience could help you address it.

 • Phản ánh về sự tham gia của bạn với một cộng đồng mà bạn thuộc về. Sự tham gia này đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào?
 • Sinh viên, giảng viên và cựu sinh viên của Yale tham gia vào các vấn đề có tầm quan trọng của địa phương, quốc gia và quốc tế. Thảo luận về một vấn đề quan trọng đối với bạn và làm thế nào kinh nghiệm học đại học của bạn có thể giúp bạn giải quyết nó.

ĐỀ ESSAY NGÀNH ENGINEERING

 • Please tell us more about what has led you to an interest in this field of study, what experiences (if any) you have had in engineering, and what it is about Yale’s engineering program that appeals to you.
 • Xin vui lòng cho chúng tôi biết thêm về những gì đã khiến bạn quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu này, những kinh nghiệm (nếu có) mà bạn có trong kỹ thuật và những gì về chương trình kỹ thuật Yale xông hấp dẫn bạn.

 

đăng ký tuyển sinh

Quý phụ huynh, học sinh vui lòng để lại thông tin bên dưới để được trường liên hệ về hồ sơ, các thông tin chi tiết về chương trình đào tạo, chi phí và nội quy của trường.


  .
  .
  .
  .